Vedtekter

Vedtekter

Foreningen FRIVILLIGSENTRALEN I MÅLSELV


VEDTEKTER

Vedtektene avløser tidligere vedtekter godkjent på årsmøte 2017

FORENINGEN FRIVILLIGSENTRALEN I MÅLSELV


VEDTEKTER vedtatt på årsmøtet 2019

ved omdanning fra AL til Forening
 


§ 1.            Historikk: Stiftelsen Frivilligsentralen i Målselv ble opprettet 3. november 1998.
 Endringer i stiftelsesloven førte til at Andelslaget Frivilligsentralen i Målselv ble opprettet i henhold til vedtak i ekstraordinært årsmøte 8. mai 2007.


§ 2             Medlemsavgift: Foreningen har ingen medlemsavgift. Lag og foreninger har

                   anledning til å tegne medlemskap i Foreningen.


§ 3             Foreningen er en selvstendig organisasjon bestående av frivillige lag,

                organisasjoner og Målselv kommune.

                   Foreningen har som formål at Frivilligsentralen skal være en lokalt forankret   

                   møteplass, åpen for alle som har lyst til å delta innen frivillig virksomhet.

                   Frivilligsentralen skal utvikles av menneskene som er knyttet til sentralen.

                   Frivilligsentralen skal være et kraftsenter og kontaktpunkt for mennesker, foreninger/lag og det offentlige i henhold til retningslinjer fra Kulturdepartementet.
 

                   Årsmøtet, som holdes hvert år, er foreningens høyeste myndighet. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter, og alle medlemmer har én stemme. Møteleder velges av årsmøtet.
Årsmøte velger leder og nestleder for 2 år.
 

                   Foreningen skal ha et styre som består av 5 medlemmer og 3 varamedlemmer.
Målselv kommune skal ha 1 styremedlem. Dette forankret i at MK har personalansvar for daglig leder.
Styrets medlemmer velges for 2 år.
Vara til styre velges for hvert år.
 
 Foreningen er ikke pålagt å ha offentlig godkjent regnskapsfører.
 Daglig leder for Foreningen er styrets sekretær og møter i styret med tale- og 

                    forslagsrett.
 Hvert lag/forening og Målselv kommune, har 1 stemmerett på årsmøte.
 Alle medlemmer har rett til å delta på årsmøte, har stemmerett og er valgbare til  tillitsverv i foreningen.
 Foreningen skal ha en valgkomite på 3 medlemmer og 1 varamedlem.
 Valgkomitèens  medlemmer velges for tre år av gangen. Det skjer en rullering, slik at  det hvert år velges ett nytt medlem. Lengstsittende medlem fungerer som leder.
 Vara til valgkomitèen velges for hvert år.
 Revisor velges for hvert år.
 Vara til revisor velges for 1 år.
 

§ 4             Styret  har et overordnet ansvar for driften av Frivilligsentralen i Målselv, og forvalter Foreningens midler i samsvar med vedtektene og årsmøtets vedtak. Styret skal uttale seg når det gjelder ansettelse av daglig leder og eventuelle andre medarbeidere.

                   Styrets leder kaller sammen til møte etter behov, og minst en gang i kvartalet.

                   Innkallingen til styremøtet skjer skriftlig, og bør skje med en ukes varsel.


       Styret kan fatte vedtak når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak

       fattes med flertall av de avgitte stemmene.


          Årsmøtedokumenter - regnskap, årsmelding, budsjettforslag og forslag til handlingsplan legges fram for styret til behandling innen utgangen av mars måned.

          

                   Styret kaller inn til Årsmøte innen utgangen av april. Innkalling til årsmøte skjer med to ukers varsel. Årsmøtedokumenter sendes ut i god tid før møtet.
 

                   Styret kan oppnevne komiteer og utvalg til å behandle spesielle saker innenfor rammer gitt av styret.
 
 Styret vedtar instruks for lønnede ansatte i Foreningen, og styrets leder er daglig leders nærmeste overordnede i driftsspørsmål i Frivilligsentralen.§ 5             Årsmøte bestemmer eventuelle satser for godtgjøring for arbeid i styret.


§ 6          Omdanning herunder vedtektsendringer, oppløsning, sammenslåing og deling kan besluttes etter forslag fra styret og med vedtak fra årsmøte. Ved oppløsning av Foreningen, avgjør årsmøte hva som skjer med Foreningens eiendeler og midler.
Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.


§ 7             Dersom det oppstår spørsmål som ikke dekkes av ovenstående vedtektsparagrafer, gjelder forvaltningsloven. 


                

 

 

Kontakt

Øvreveien 30
9325 Bardufoss

Organisasjonsnummer
924049707

Sosiale media

2021 © Frivilligsentralen i Målselv